Badania kliniczne

Co to jest badanie kliniczne i jak przebiega?

Badanie kliniczne jest to zaprojektowane i zaplanowane systematyczne badanie prowadzone na ludziach, podjęte w celu weryfikacji bezpieczeństwa lub działania określonego wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego albo aktywnego wyrobu medycznego do implantacji.

Badanie kliniczne przeprowadza się z uwzględnieniem zasady, że dobro uczestnika badania jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa.

Badania są przeprowadzane etapowo:

FAZA 0: na bardzo małej grupie 10-15 osób; celem jest wczesne określenie czy lek oddziałuje na ludzi w oczekiwany sposób po eksperymentach przedklinicznych. Uzyskuje się w ten sposób wstępne dane o bezpieczeństwie, toksyczności, farmakokinetyce i farmakodynamice.

FAZA I: na niewielkiej grupie 20-80 osób; cel: określenie bezpieczeństwa, toksyczności, badanie farmakokinetyki i farmakodynamiki leku stosowanego w terapii. W badaniach nad niektórymi lekami (np. terapia przeciwnowotworowa, leczenie przeciwwirusowe w terapii zakażenia HIV) w tej fazie badań biorą udział pacjenci w zaawansowanym stadium choroby

FAZA II: badanie przeprowadza się w grupie 20-600 osób; cel: ocena klinicznej skuteczności oraz rejestracja działań niepożądanych

FAZA III: przeprowadza się w grupie 300-10000 osób; cel: pełna ocena skuteczności leczenia i działań niepożądanych

FAZA IV: jest to już obserwacja po zarejestrowaniu leku w danym wskazaniu; obserwuje się występowanie działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami, objawy przedawkowania, objawy po długotrwałym stosowaniu, obserwuje się dzialanie leku w określonych grupach osób: ludzie w podeszłym wieku, u dzieci, u kobiet w ciąży, czy chorych na inne choroby. 


 Badania kliniczne zakończone:

  1. Effects of the consumption of a plant sterols-enriched dairy fermented product on hypercholesterolemia management in hypercholesterolemic adults after long-term consumption,
  2. International, Phase III, Randomised, Double-blind, Multi-dose Study to Evaluate Specific Monoclonal Antibodies in the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis,
  3. A one year, multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, dose-finding, safety, tolerability and efficacy study of cathepsin-inhibitor in postmenopausal women with osteopenia/osteoporosis supplemented with calcium and vitamin D,
  4. Effects of new SERM on Vertebral Fracture Incidence and on Invasive Breast Cancer Incidence in Postmenopausal Women with Osteoporosis or with Low Bone Density. Multicentre, randomised, double-blind, placebo controlled trial

Informacje dotyczące badań klinicznych wyrobów medycznych i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji - bliższe informacje: http://www.urpl.gov.pl/pozwolenia-na-badania-kliniczne)